Fotogalérie

 > Zariadenie pre seniorov

V zariadení pre seniorov (ZPS)

sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV., alebo fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov.

V ZPS Púchov sa poskytujú tieto druhy služieb:

odborné činnosti

 • sociálne poradenstvo
 • pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov
 • pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
 • sociálna rehabilitácia
 • pracovná terapia
 • ošetrovateľská starostlivosť

obslužné činnosti

 • ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie, údržba bielizne a šatstva

ďalšie činnosti

 • utváranie podmienok na prípravu stravy
 • výdaj stravy a výdaj potravín
 • vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny
 • úschova cenných vecí
 • poskytnutie osobného vybavenia
 • nevyhnutného ošatenia a obuvi
 • zabezpečenie záujmovej činnosti

Senior Klub, n.o.

Domov sociálnych služieb a Zariadenie pre seniorov
Dvory 581
020 01 Púchov
© 2013 Senior Klub Púchov n.o. All Rights Reserved.
Powered by ac.web