Fotogalérie

 > Senior Klub, n.o.

Senior Klub, n.o.

 

 

„Starostlivosť o staršie osoby a osoby so zdravotným postihnutím v pobytových zariadeniach s cieľom dôstojne a aktívne prežiť jeseň života“.

 

 

Súkromná nezisková organizácia Senior Klub v oblasti sociálnych služieb ponúka pre seniorov a zdravotne postihnutých možnosť príjemného a nerušeného života v zariadení sociálnych služieb v Púchove v novo zrekonštruovaných priestoroch v krásnom a tichom prostredí pod Lachovcom (bývalá nemocnica) v jedno a dvojposteľových izbách s príslušenstvom.

 

Naším zámerom je zabezpečiť zdravotnú starostlivosť a sociálne služby na profesionálnej úrovni tak, aby sme pokryli dopyt po týchto službách v meste Púchov a jeho okolí. Zariadenie poskytuje sociálne služby s pobytovou celoročnou formou podľa zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

 

Register mimovládnych neziskových organizácií 

 

Názov organizácie Senior Klub, n.o.
Právna forma Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
IČO 45740445
Sídlo Dvory 581, 020 01 Púchov
Webové sídlo  www.seniorklubpuchov.sk
Registračné číslo OVVS/NO/217-6/2013
Registrový úrad Okresný úrad Trencin
Dátum vzniku 06.02.2013


    
    
    
   
    
    
    
 

Súvisiace odkazy:

Fotogaléria

Platbu za sociálne služby

Vážení klienti a rodinní príslušníci,

za účelom zjednotenia systému platieb za poskytovanie sociálnych služieb Vás žiadame, aby ste platbu za sociálne služby uhrádzali vždy najneskôr do 15-dňa v mesiaci.
Platba sa naďalej uhrádza mesiac vopred!
Pokiaľ máte zadaný trvalý príkaz v banke k inému dňu, prosíme Vás o zmenu doteraz nastaveného termínu.
Táto zmena je účinná od 01.01.2024.
Prosíme Vás, aby ste zmenu zrealizovali najneskôr do 15.12.2023.


Ďakujeme za porozumenie a spoluprácu.
Senior Klub n. o. Púchov

Oznam o doprovode klienta

Z prevádzkových dôvodov pristupujeme k zrušeniu služby v zmysle doprovodu klienta opatrovateľkou ZPS na vyšetrenie do odborných ambulancií v TN a ZA.

Na zabezpečenie doprovodu klienta na vyšetrenie budeme oslovovať rodinných príslušníkov. Dopravu sanitným vozidlom zabezpečujeme naďalej.

Vrchná sestra Vás bude včas informovať o termíne vyšetrení.

Zmena nadobúda platnosť od 01.08.2023.

 

Ďakujeme za porozumenie.

 

 

Mgr. Adriana Kozánková

výkonná riaditeľka ZPS

Senior Klub, n.o.

Domov sociálnych služieb a Zariadenie pre seniorov
Dvory 581
020 01 Púchov
© 2013 Senior Klub Púchov n.o. All Rights Reserved.
Powered by ac.web